Fysisk lärmiljö

Optimera för trygghet,
arbetsro och lärande

Den fysiska skolmiljön kan antingen främja lärande, arbetsro, trygghet och hälsa eller skapa en ohälsosam arbetsmiljö för elever och personal. Men hur ser då dagens lärmiljöer ut och hur kan vi skapa miljöer som är optimerade för lärande?
fysisk lärmiljö

Om boken

Mot en bakgrund av skolbyggnad­ens och pedagogikens historia ges i boken en gedigen förståelse för de lärmiljöer vi har i dag. Därefter följer en fördjupning i kognitions- och neuropsykologisk forskning om hur vår kunskaps­inlärning fungerar och hur den fysiska miljön påverkar elevernas lärande. Utifrån denna kunskap presenteras konkreta och yrkes­specifika checklistor för skapandet av miljöer som främjar trygghet, hälsa och lärande som hjälper dig i ditt arbete med att skapa miljöer som är optimerade för lärande.

"Boken Fysisk lärmiljö ger bakgrund, teori och väg­ledning genom praktiska checklistor för alla inom skolverksamheten som vill utveckla miljön som ett stöd för lärandet."

Fysisk lärmiljö vänder sig till dig som arbetar med skolbyggnader och lärmiljöer på alla nivåer: skolledare, rektorer, lärare, fritids- och elevhälsopersonal, förvaltnings­chefer, skolhuvudmän, beställare, arkitekter, byggherrar och fastighets­förvaltare, samt till studerande inom samma områden.

Författare

Författare till boken Fysisk lärmiljo - Malin valsö och Frida Malmgren

Fysisk lärmiljö är skriven av Malin Valsö och Frida Malmgren. De är båda legitimerade psykologer med erfarenhet från såväl friskolor som kommunala skolor och arbete med kvalitets­utveckling på huvudmanna­nivå.

fysisk lärmiljo tjänster

Boka Författarna

Vi erbjuder fortbildningkonsult­ation och handledning för fysiska lärmiljöer med utgångspunkt i forskning och kunskap om hjärnan och lärande.

Vi hjälper myndigheter, skolhuvudmän, politiker, arkitekter och skolchefer att fatta beslut om funktionsprogram, skolhus och lärmiljöer.

Läs mer och boka hos Elevhälsokonsulterna